2024  1

March  1

越过长城,走向世界

March 20, 2024 · Shuai Zheng

2023  5

August  4

非大陆地区手机卡

August 20, 2023 · Shuai Zheng

非大陆地区银行账户

August 20, 2023 · Shuai Zheng

非大陆地区支付工具

August 20, 2023 · Shuai Zheng

App 备案

August 20, 2023 · Shuai Zheng

May  1

办理护照及港澳通行证

May 28, 2023 · Shuai Zheng

2020  1

August  1

考驾照小记

August 17, 2020 · Shuai Zheng

2019  2

December  2

1Password、Enpass、Bitwarden 使用体验之比较

December 30, 2019 · Shuai Zheng

Scoop 并没有那么好

December 27, 2019 · Shuai Zheng

2018  1

May  1

使用「小鹤双拼」三个月后

May 23, 2018 · Shuai Zheng